خانهسخن روز

کدام معامله قرن؟

مگر معامله ای صورت گرفته است ؟! معامله دوطرفه است! جناب ترامپ ازکدام معامله قرن رونمایی می کند؟ شاید اوهم مثل بعضی از آقایان ملت فلسطین را صغیر ومحجور می شمارد که می خواهد لباس بدقواره ای را که خود بریده ودوخته برقامت فلسطینها بپوشاند

مگر معامله ای صورت گرفته است ؟!
معامله دوطرفه است! جناب ترامپ ازکدام معامله قرن رونمایی می کند؟ شاید اوهم مثل بعضی از آقایان ملت فلسطین را صغیر ومحجور می شمارد که می خواهد لباس بدقواره ای را که خود بریده ودوخته برقامت فلسطینها بپوشاند. ملت فلسطین ملت صغیر ومحجوری نیست، ملتی است که زمین وخانه های آنها توسط اسرائیل ومهمانهای ناخوانده ای که ازسرتاسرجهان به آنجا گسیل شده اند غصب شده وباعث آوارگی نیمی از ملت فلسطین شده است. اگر مذاکره و معامله ای هم درکار باشد باید بین متجاوز وملت فلسطین ،ومالکان حقیقی ومدعیان ارض موعود صورت بگیرد نه ترامپ ونتانیاهو. زمین متعلق به انسانها است وانسان به ما هوانسان مالک است نه به ما هودین ومذهب، ومذهب ودین مالکیت نمی آورد. فلسطین متعلق به کل فلسطینی ها است اعم ازیهودی ومسلمان ویا سایر ادیان ـ وهمه ابناء بشر. درتعیین سرنوشت خود مختار وآزادند وکسی حق ندارد چیزی را برآنها تحمیل کند. ترامپ این مرد خود خواه وازخود راضی چنان از معامله قرن سخن می گوید که گویی شق القمر کرده درحالی که طرف دعوا واختلاف دراین ماجرا هیچ نقشی ندارد
خود گویم وخود خندم من مرد هنرمندم
ابراهیم ملکی ۹ بهمن ۹۸

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن