خانهسخن روز

سخنی چند با جناب آقای غلامحسین کرباسچی درخصوص اصلاحات وآقای خاتم،

جناب کرباسچی اصلاحات یک رهبرسیاسی وفرهنگی واقتصادی واجتماعی بنام سیدمحمدخاتمی بیشتر ندارد،توسعه سیاسی وبین المللی درزمان دولت خاتمی بوجود آمد،رشداقتصادی محصول دوران خاتمی بوده،شکوفائی مطبوعات دوران درخشان خاتمی بود،گفتگوی تمدنها دست آوردبزرگ جهانی خاتمی بشمار میرود،خاتمی محبوب القلوب ملت ایران است، خاتمی نه خودش ونه فرزندانش ونه خانواده اش چه سببی وچه نسبی رانتخوار نبوده ونیستند

 

جناب کرباسچی اصلاحات یک رهبرسیاسی وفرهنگی واقتصادی واجتماعی بنام سیدمحمدخاتمی بیشتر ندارد،توسعه سیاسی وبین المللی درزمان دولت خاتمی بوجود آمد،رشداقتصادی محصول دوران خاتمی بوده،شکوفائی مطبوعات دوران درخشان خاتمی بود،گفتگوی تمدنها دست آوردبزرگ جهانی خاتمی بشمار میرود،خاتمی محبوب القلوب ملت ایران است، خاتمی نه خودش ونه فرزندانش ونه خانواده اش چه سببی وچه نسبی رانتخوار نبوده ونیستند،خاتمی فرزند برومند جمهوری اسلامی ایران است ،هیچکس به وفاداری او نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران نمیتواندشک کند،اصلاحات واصلاحطلبان هرچه دارند ازخاتمی دارند،حزب کارگزاران سازندگی هم هرچه دارند ازمرحوم هاشمی رفسنجانی امیرکبیرزمان وسیدمحمدخاتمی دارند، ازعارف وکرباسچی نمیشود خاتمی ساخت،عیب بزرگ اصلاحطلبان دولتی براین است که اردوگاه اصلاحات را درانحصار عده ائی خاص قرارداده اند،وخاتمی درحصار این اشخاص که به غیر ازخودشان کسی دیگری را اصلاحطلب نمیدانند،واکثریت مردم ایران که به اندیشه اصلاحات علاقمند هستندوخودرا متعلق به اصلاحطلبان میدانندهیچ موقع بعدازانتخابات ها به بازی گرفته نشده اند،اکثریت مردم ایران بعداز سال ۸۴ ازوجود واندیشه رهبر اصلاحات بی بهره مانده اند،اگر نظام جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت سیاسی وحتی فرهنگی بعداز ریاست جمهوری به خاتمی درسطح ملی وبین المللی میداد، خاتمی ،نلسون ماندلای ایران درجهان محسوب میشود،وبهترین سفیر کبیر برای جمهوری اسلامی دربین ملتها قلمدادمیشد،جناب کرباسچی درسال ۹۲ راهی جزائتلاف با روحانی وحمایت ازاو برای اصلاحطلبان وجودنداشت،ما پدراصلاحات را با قدرت طلبی خودمان درسال ۸۴ درانتخابات ریاست جمهوری با آوردن چهارکاندیدا اعم ازمعین،کروبی ومهرعلیزاده،ومرحوم هاشمی رفسنجانی درآوردیم،آن روز فاتحه اصلاحات را خواندیم وامروز دنبال مقصر میگردیم،نه من قبول ندارم که اصلاحات مرده ،اصلاحات زنده است ،هنوز هم دیر نشده ازرهبری معظم حضرت آیت الله خامنه میخواهم اجازه فعالیت سیاسی درسطح ملی وبین المللی را به آزادمرد ایران زمین وفرزندفاضل خمینی کبیر ووفادار به نظام وانقلاب ورهبری سیدمحمدخاتمی بدهند تا درشرایط فعلی ودرمقابل آمریکای جهانخوار ورژیم غاصب صهیونیستی بتواند انسجام ملی وقومی را بوجود آورد،بادرودفراوان به روح پرفتوح شهدای پرافتخار ایران

اسماعیل ابراهیمی
فعال سیاسی اصلاحطلب

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن