خانهسخن شما

آشفتگی هویتی

“آشفتگی هویتی”

جناب محمد یزدی پس ازشکست درانتخابات ۹۴مجلس خبرگان به یک آشفتگی هویتی مبتلا شده است ونامه سرگشاده ایشان به حضرت آیت الله العظمی آقا موسی شبیری زنجانی بادرج عباراتی موهن نشان از بحران هویتی وشخصیتی ایشان دارد وازطرفی دیگر موضع گیریهای دوستان هم محفلی ایشان دلیل برعدم اطلاع آنان درباره این نامه است که شخص جناب یزدی بدون اطلاع دوستان هم محفلی خود به تحریک کیهانیان آن را نگاشته است. واین واقعیت را درموضع گیری کیهان پس ازانتشاراین نامه به خوبی می توان دیددرحالی که ایشان خودرا عضو جامعه مدرسین ودبیر عالی این جامعه معرفی می نماید. واعتبار مرجعیت را مرهون نظام می شمارد چطورخود حاضر به پذیرش قوانین آن نظام نشده است؟! و تاکنون مدرک قانونی برای وجود این چنین تشکلی را ارائه نداده. تمام گروه ها وشخصیت های سیاسی بخوبی می دانند که گروه هایی که کارسیاسی می کنند طبق کمیسیون ماده ده وزارت کشور می بایست مجوز فعالیت دریافت کنند. جامعه مدرسین تاکنون ازکمیسیون ماده ۱۰احزاب مجوز دریافت نکرده واز نظر قانونی فعالیت آنها غیرقانونی است.اگرچه آقایان مدعی هستند که کار سیاسی نمی کنند که نیاز به مجوز وزارت کشورداشته باشدو کار آنان فقط یک فعالیت درون حوزوی است .درصورتی که حوزه علمیه قم بیش از سی هزار طلبه وده ها استاد ومدرس دارد چگونه یک عده انگشت شمار که نه منتخب حوزویان هستند و نه اعتبار چندانی درمیان حوزویان دارند به خود اجازه می دهند نه تنها برای حوزه بلکه برای مرجعیت هم تعیین تکلیف نمایند !!باید ازاین آقایانی که تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست هم نمیرسد پرسش شود که شما ازچه جایگاهی به مرجعیت امرونهی می کنید؟! واین وهن” مرجعیت نیست که اعتبارش را ازنظام بدانیددرحالی که درصد ساله اخیر منفور ترین افراد نزد ملت وروحانیت روحانی نمایان درباری وحکومتی بوده اند ویکی ازافتخارات روحانیت شیعه درطول تاریخ استقلال روحانیت ومرجعیت شیعه بوده است روحانیون درباری که اعتبار خود را از حکومت گرفته اند’ بابحران هویتی وشخصیتی مواجه شده وازعدم محبوبیت رنج می برند و ازمحبوبیت روحانیت مستقل نیز احساس حسادت وحقارت می کنند وبا نوشتن چنین نامه هایی در صدد جبران کمبود خود هستند. صاحب قلم با نوشتن نامه به افراد واشخاص درهر سطحی مخالف نبوده ونیستم وآن را نشانه دموکراسی می دانم آنچه موجب نگرانی است عبارات دستوری است که دراین نامه آمده است، نه ابراز نظر وعقیده ودرثانی موضع گرفتن نادرست مخالفین این نامه است که نباید به نامشروع مشروعیت داده شود. وقتی جامعه مدرسین مشروعیت قانونی ندارد وریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه هم منتفی است.
درپایان به جناب یزدی وهم اندیشان ایشان عرض می کنم که امروزه کشور بیش ازگذشته به آرامش ومتانت وهمدلی تمام صاحبان فکر واندیشه نیازمنداست نه به بحران وآشوب. وکسانیکه دست به اختلاف وتفرقه می زنند آب به آسیاب کسانی می ریزند که به آب وخاک ومنابع این کشور طمع ورزیده وتنها راه نجات ارزش پول ملی وراه فائق آمدن برمشکلات وعبور ازبحرانهای موجود به رسمیت شناختن حقوق مخالفین خود باایجاد امنیت ملی وامنیت اقتصادی است. پس به حصروبند های سیاسی خاتمه دهید وبرهمگرایی وهمدلی تمامی گروه های سیاسی بکوشید که تنها را عبور ازمشکلات همدلی وهمگرایی ملی است.
ابراهیم ملکی

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن